EFOP-1.2.12-17-2017-00008

Zsályaliget Élménytábor – Széchenyi 2020

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.05.05.

A projekt célul tűzi ki, hogy hozzájárul a gyermekek esélyeinek növeléséhez, a gyermekeket sújtó nélkülözés felszámolásához, a gyermekek és fiatalok képességeinek kibontakoztatásához, a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez, a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához és a társadalmi együttműködés erősítéséhez a közösségépítés élményalapú eszközeivel.

A projekt további célja, hogy a résztvevők számára ingyenesen biztosítson igényes és hatékony kompetenciafejlesztő programokat, 6 napos, 5 éjszakás táborozás keretében. Terveink szerint fejlesztő heteink nem szokványos szabadidő-eltöltő gyerektáborok, de még csak nem is elsődlegesen karitatív táborok lesznek, bár tudjuk, hogy sok leendő lakónknak a nálunk töltött idő jelenthetik majd az egyetlen (nyári) bentlakásos kalandot. Célunk, hogy minél jobban megismertessük a gyerekekkel a tematikus programok témáit – ezzel egy életre szóló élményt nyújtva nekik, így megtapasztalják a feltétlen elfogadás semmi mással nem pótolható örömét is.

A Zsálya-Élményprogram mindegyike felerősíti a tanórán kívüli nem formális és informális tanulási formák jelentőségét, mint ami hozzájárul a köznevelésben részt vevők tudásának gyarapításához, a szociokulturális és területi egyenlőtlenségeik csökkentéséhez, megalapozza az egész életen át tartó tanulás természetességének kialakításával a hatékony kommunikációs- és együttműködési készség, valamint a versenyképes tudás és az egészséges életmód elérésének belső vágyát, mozgatórugóját.

Ezzel az itt tartózkodó gyermekek életesélyeinek növelését tűzzük célul, az őket érő hátrányok újratermelődésének megakadályozását célzó élménypedagógiai programokon keresztül.

Minden területen, minden célkitűzésnél vannak érvényesítendő prioritások. Ezek egy része közvetlenül is hat a mélyszegénységre, mások a szegénység kezelésén túl általában is javítják a gyermekek társadalmi helyzetét, teljes jogú állampolgárrá válásuk feltételeit.

A program részcéljai ennek megfelelően:

 • A gyermekszegénység csökkentése, a legrosszabb helyzetűek megsegítésével tábori élményeken keresztül és a táborok közötti időszak digitális és személyes kapcsolattartási hatékony lehetőségeivel.
 • A gyermekek képességeinek kibontásához való hozzájárulás, hogy felnőttként értelmes tevékenységek révén, teljes jogú polgárként kapcsolódjanak be a társadalom életébe.
 • A kompetenciafejlesztő, tevékenység- és élményközpontú programok biztosítása, a szociális készségek erősítésével.
 • A saját fizikai és mentális egészségére vonatkozó ismeretek, az egészséges életvitel meghatározó szerepének megértése, a szenvedélybetegségektől az egészséges hajtóerő felé terelése, hogy csökkenjen az életesélyeiket csökkentő negatív szokások előfordulása.
 • Normatudat, a viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése és alkalmazása.
 • Szegregációmentes, inkluzív neveléssel, a tapasztalati tanuláson keresztül érzékeljék meg a megkülönböztetés-mentességet, a társadalommal és a kultúrával kapcsolatos empátiás készséget, példát nyújtva a későbbi életvezetésükre.
 • A társadalmi integráció erősítése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő gyermekek integrációjának erősítésére, számukra élményszerző lehetőségek biztosítására.
 • Hatékonyabb kommunikáció elsajátítása, különböző nézőpontok figyelembevételével és megértésével.
 • Ismerjék meg a stressz, a frusztráció és a konfliktusok hatékonyabb kezelésének más módjait.
 • Erősödjön meg bennük a mások értékeinek, magánéletének tisztelete és a sokféleség elismerésének alapvető igénye.
 • A változások iránti fogékonyság növelése – a két alkalom közötti online kapcsolattartáson keresztül a gyerekek otthoni környezetet is bevonó szemléletformáló tevékenység generálása a tenni akarás, a változásra és a változtatásra való képesség erősítésével az egészség- és környezettudatosság, a szociális hátrányok csökkentését szolgáló közösségi együttműködéssel.
 • A gyerekek személyes kompetenciáinak tudatosítása, fejlesztése: biológiai-, komfort-, mozgás-, élményszükséglet; egészségvédő, identitásvédő motívumok, önbizalom, önbecsülés, ambíció, életcélok; önmegismerés, önértékelési késztetés, az önfejlődés vágya; szabadságvágy, önállósulási, öntevékenységi vágy;
 • –       A személyes kompetenciát alkotó képességek feltérképezése és fejlesztési lehetőségük bemutatása – szocializációs mintaként: egészség-, szabadság-, identitás-, önállóságvédő képesség; önkifejezési készség; örömre való képesség; önreflexióra való képesség; kreativitás; önszabályozó, önfejlesztő képesség;
 • –       Az egészséges önbizalom kialakítása és ennek velejárója a tudni- és tanulni akarás folytonos képesség megszilárdítása ezáltal a gyermekek iskolai lemorzsolódásának csökkentése, életesélyeinek javítása

A fejlesztő tevékenységek közvetlen célcsoportja a 9-16 éves elsősorban baranyai nevelési- oktatási intézményekben tanuló gyermekek. Jóllehet a pályázati felhívás lehetőséget teremt akár a 7 éves korú gyermekek bevonására, a projekt keretében 6 nap / 5 éjszakás bentlakásos programokat kívánunk megvalósítani, és tapasztalataink szerint a 7-8 éves gyermekek szüleik, nevelőik, illetve közvetlen környezetüktől távol nem képesek önfeledten feloldódni ilyen hosszú időn keresztül. A programba bevont rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a fogyatékossággal élő tanulók aránya minimum 25%, a támogatásba bevont fogyatékossággal élő tanulók tervezett aránya a célcsoportban minimum 5,1%-a lesz.

Rövid szakmai összefoglalónkat ide kattintva érheti el.

A táborok pedagógiai programja